CA PERN ... v dobrých rukou


Cestovní pojištění České pojišťovny

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Zákazníkům doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění prostřednictvím naší cestovní kanceláře PERN s Českou pojišťovnou a.s..

Cena komplexního cestovního pojištění je 20,- Kč/den/osobu + pojištění proti 
stornu 75,- Kč/pobyt/osobu 
(tzv. pojistný balíček, nelze objednat samostatné pojištění bez pojištění proti stornu).

Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Českou pojišťovnou a.s.
a cestovní kancelář PERN je pouze zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu.

 

Pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek:

Pojištění léčebných výloh                1 000 000 Kč

Pojištění úrazové:

- nezbytné léčení                               20 000 Kč

- trvalé následky                              200 000 Kč

- smrt úrazem                                 100 000 Kč

Pojištění odpovědnosti občana:

- za škodu na zdraví                      2 000 000 Kč

- za škody věcné                           1 000 000 Kč

- za škody finanční                            100 000 Kč

Pojištění storna cesty                          15 000 Kč

Vzhledem k pojištění na možné storno zájezdu je nutné uzavřít pojištění při sepisování cestovní smlouvy. Dodatečné pojištění není později možné.

Plnění pojišťovny (stručný výtah z pojistných podmínek)

Pojištění léčebných výloh - pojišťovna plní za nezbytné náklady na ošetření, kterému se během pojistné doby byl pojištěný nucen podrobit v zahraničí v důsledku úrazu či náhlého (akutního) onemocnění a které vznikly v době pojištění. Pojištění se vztahuje pouze na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo být převezen zpět do ČR. Hrazeny jsou náklady za poskytnutí lékařského ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriaci v případech, kdy není možno ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek, repatriaci tělesných ostatků pojištěného do místa trvalého bydliště v případě úmrtí a dále za poskytnuté asistenční služby.

Pojištění úrazové - pojišťovna plní za dobu nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem.

Pojištění odpovědnosti za škodu občana - pojišťovna plní za škodu způsobenou pojištěným při činnostech běžných v občanském životě, za škody na zdraví, škody věcné, škody finanční.

Pojištění storna cesty - pojišťovna plní za storno cesty z důvodu úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného nebo závažné poruchy zdraví pojištěného nebo jeho nejbližšího příbuzného nebo jiné poruchy zdraví pojištěného, která brání účasti na zájezdu.

Pozn.: Jiné varianty cestovního pojištění - bližší informace v CK.